Quick Start

NFiscal je Windows DLL koji obezbjeđuje komunikaciju aplikativnog software-a sa fiskalnim štampačima. Dinamička biblioteka, u ovom slučaju NFiscal.dll, izvozi određeni broj funkcija koje ostale aplikacije na sistemu mogu koristiti krajnje neposredno.

NFiskal driver je moguće na vrlo jednostavan način integrisati sa bilo kojom .NET aplikacijom. Kako bi korištenje funkcionalnosti koje driver pruža bilo moguće potrebno je importovati NFiscal.dll biblioteku u postojeći .NET projekat.

Slijedi jednostavan primjer komunikacije sa odabranim fiskalnim štampačem.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using NFiscal;

namespace NFsical.HelloWorld
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Odaberite štampač:");
      var supported = Enum.GetValues(typeof(NFiscal.FiscalDriverFactory.FiscalDriverType));
      foreach (var printer in supported)
      {
        Console.WriteLine(string.Format("{0}\t{1}",Convert.ToInt32(printer),printer));
      }
      Console.WriteLine("Q - izlaz");
      string input = string.Empty;
      do
      {
         input = Console.ReadLine();
         try
         {
           int selected = Convert.ToInt32(input);
           IFiscalDriver driver = FiscalDriverFactory.GetDriver((FiscalDriverFactory.FiscalDriverType)selected);
           PrinterResponse response = driver.PrintNonFiscalText("Hello World");
           if (response.Status != ResponseStatus.Ok)
           {
             Console.WriteLine(response.ErrorMessage);
           }
         }
         catch (Exception ex)
         {
           Console.WriteLine(ex.Message);
         }

      }while(!input.ToUpper().Contains("Q"));

    }
  }
}

Detaljna demonstracija upotrebe Nfiscal driver-a implementirana je u WPF Demo aplikaciji.

Download Demo